Vedtægter

Foreningen Projekt- & Udviklingsteamets vedtægter

§ 1:    Foreningens navn er:
Foreningen Projekt- & Udviklingsteamet ( P&U) for fysisk handicappede.
Foreningens hjemsted er Århus.

§ 2:    Foreningens formål er at:
• Udbyde kurser og projekter, alle med det formål at gøre hverdagen lettere og mere indholdsrig for mennesker med en fysisk funktionsnedsættelse samt gøre dem mere aktive, enten i job, uddannelse eller frivilligt arbejde.
• Støtte op om de aktiviteter og initiativer der foregår omkring deltagerne på Handi-K@
• Hjælpe medlemmer med at udvikle og gennemføre ideer.

§ 3:    Medlemmer
• Personer der har en interesse i foreningens formål, kan optages som medlem.
• Personer der deltager i undevisningslinier på Handi-K@.
• Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.
• Indmeldelse skal ske til bestyrelsen. Udmelding skal ske skriftligt til bestyrelsen med en måneds varsel.

§ 4:    Kontingent
• Foreningens kontingenter fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Denne afholdes inden udgangen af marts.
• Kontingentet betales helårligt.

§ 5:    Bestyrelsen
• Bestyrelsen består udover af de på generalforsamlingen valgte, formand og 4 bestyrelsesmedlemmer, af 1 repræsentant udpeget af personalet på Handi-k@.
• Den til enhver tid siddende leder på Handi-k@, har plads i     bestyrelsen med taleret, dog uden stemmeret.

• Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
• Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i foreningen – deriblandt     formanden, næstformanden eller kassereren.
• Formanden indkalder til det første møde efter generalforsamlingen.
• Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer er til stede – ved stemmelighed er formandens/subsidiært næstformandens stemme udslagsgivende.
• Bestyrelsen konstituerer sig på første møde med næstformand, kasserer og sekretær.
• Bestyrelsen fastsætter selv forretningsordnen.
• Bestyrelsen mødes efter behov, dog mindst 2 gange årligt.
• Formandens opgaver er:
• Bestyrelsen kan meddele prokura.
• Bestyrelsen hæfter ikke personligt

§ 6:   Ordinær generalforsamling
• Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts.
• Indkaldes skriftligt eller pr. mail til medlemmerne mindst 14 dage før. • Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
• Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
• Alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, har   stemmeret.
• For at være stemmeberettiget skal man have været medlem af  foreningen i 1 måned.

§ 7:    Generalforsamlingen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af evt. indkomne forslag.
6. Valg
Formand vælges i ulige år
2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år
2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Ved afstemninger er simpelt flertal afgørende. Ved lovændringer kræves dog mindst 2/3 flertal af de på generalforsamlingen fremmødte   stemmeberettigede medlemmer.

§ 8:    Regnskab
Foreningens regnskab følger kalenderåret.

§ 9:    Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af     bestyrelsen. Der kan endvidere indkaldes, når mindst 2/3 af de    stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring     herom til bestyrelsen med angivelse af det emne, som ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat for bestyrelsen.

§ 10:    Opløsning
Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en ekstraordinær     generalforsamling og beslutningen kan træffes med 2/3 flertal blandt de     fremmødte deltagere.
Ved opløsning tilfalder foreningens eventuelle midler Handi-k@.